Reserveer online ››
en ontvang 10% korting!*

Algemene voorwaarden Cablepark Almere en Supcentre

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CABLEPARK ALMERE TE ALMERE, MET BETREKKING TOT ONDER MEER HET GEBRUIK VAN KABELSKIBAAN, ALTA TWIN, OUTDOORACTIVITEITEN EN HORECAFACILITEITEN.

Algemeen
1. Op alle (prijs)aanbiedingen van Cablepark Almere en op alle overeenkomsten met Cablepark Almere zijn, naast de onderhavige Algemene Voorwaarden de diverse huishoudelijke reglementen en algemene voorwaarden Koninklijke Horeca Nederland van toepassing. De reglementen en de onderhavige voorwaarden vullen elkaar aan. Cablepark Almere is de gebruiker van deze voorwaarden. De andere partij wordt in deze voorwaarden aangeduid met "de deelnemer".

Risico en aansprakelijkheid
2.1 De deelnemer is zich bewust van het feit dat het gebruik van alle activiteiten van Cablepark Almere risico’s voor schade in de ruimste zin van het woord, met zich mee brengt. De deelnemer neemt deze risico’s geheel voor zijn rekening. Cablepark Almere kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen en eventuele schade als gevolg van deelname aan de activiteiten.

2.2 Voor deelname dient de deelnemer een inschrijfformulier te ondertekenen, waarbij dit wordt bevestigd. Zonder inschrijving op dit formulier is deelname niet toegestaan. Deelnemer geeft aan bij tekenen de instructie veiligheids video te hebben gezien

2.3 Cablepark Almere is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, noch voor schade, toegebracht aan derden, noch voor schade, veroorzaakt door opstallen, noch voor enige andere schade, op welke wijze ook ontstaan. Cablepark Almere is bovendien niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de gezondheid en/of conditie van de deelnemer (hartklachten, epilepsie, suikerziekte, zwangerschap, enz) of medicijngebruik.

2.4 Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zowel ten behoeve van Cablepark Almere evenals voor haar personeel en overige hulppersonen, tenzij de wet dit uitsluit.

2.5 Cablepark Almere aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van zet-, typ- of programmeerfouten op de website van Cablepark Almere of andere publicatie.

2.6 Indien en voor zover Cablepark Almere aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

2.7 Cablepark Almere is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade.

3.1 De deelnemer houdt zich strikt aan de regels en voorschriften zoals deze zijn opgesteld door Cablepark Almere. Deze zijn vermeld in deze algemene voorwaarden, de huisregels, de “voorwaarden obstakels” en aanwezige borden en TV schermen.

3.2 De deelnemer houdt zich strikt aan instructies van de aanwezige instructeurs en medewerkers van Cablepark Almere, alsmede de teksten en beelden.

4. Indien een deelnemer niet eerder van de kabelbaan en/of Alta Twin gebruik heeft gemaakt, dient hij dit bij de medewerkers van de kabelbaan te melden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij uitleg krijgt, de uitleg bijwoont, ook als de deelnemer hier vaker gebruik van heeft gemaakt. Cablepark Almere staat dan ook niet in voor mogelijke schades, indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg wordt meegedeeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft dat mogelijke schades voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart Cablepark Almere daar dan ook voor.

5.1 Voor het gebruik van de kabelbaan gelden minimumleeftijden en zwemvaardigheidseisen, zoals geregeld in de Reglementen kabelbanen en zoals vermeld op de borden en TV schermen.

5.2 De minimale leeftijd voor het gebruik van de Kabelbaan is 14 jaar en de minimale lengte is 1,40 meter. De deelnemer dient in het bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A (of vergelijkbaar). Kinderen onder de 14 jaar dienen onder begeleiding te zijn van een volwassenen die toezicht houdt op het kind.

5.3 Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan Cablepark Almere de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. Cablepark Almere aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

6. Het is de deelnemer niet toegestaan van de activiteiten van Cablepark Almere gebruik te maken indien de deelnemer onder invloed is van medicijnen, drugs en/of alcohol en/of gezondheidsklachten heeft die redelijkerwijze een gevaar kunnen opleveren voor de deelnemer en overige deelnemers. Bij twijfel dient hiervan vooraf melding te worden gemaakt. Cablepark Almere is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch gebruik maakt van de activiteiten van Cablepark Almere.

Media- en auteursrecht
7. 1 Op en om het complex van Cablepark Almere zijn camera's en andere apparatuur aanwezig, om veiligheids- en commerciële redenen. Alle mediarechten van gemaakte opnames, alles in de ruimste zin van het woord, blijven bij Cablepark Almere, en de deelnemer doet daarvan uitdrukkelijk afstand.

7.2 Ten aanzien van alle door Cablepark Almere te leveren diensten en producten, behoudt Cablepark Almere zich alle rechten en bevoegdheden die Cablepark Almere toekomen op grond van de Auteurswet. Beelden zijn eigendom van Cablepark Almere en worden niet vrijgegeven, behoudens ingeval van een daartoe strekkende wettelijke verplichting of daartoe gegeven rechterlijk bevel.

Reservering van tickets

8. Het reserveren en/of afnemen van tickets betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van deze voorwaarden en akkoordverklaring met de inhoud ervan. Vooralsnog dient de deelnemer zelf de akkoord verklaring te tekenen en is hier zelf verantwoordelijk voor.

9. Via de website van Cablepark Almere kan de deelnemer tickets reserveren. Tickets worden bij de kassa verkocht, bij mail reservering dient de deelnemer zelf een bevestiging van de mail mee te nemen naar de des betreffende kassa’s, ook een online  betaling bewijs dient te worden mee genomen, voorzien van datum, tijd, personen.

10. Gereserveerde, maar niet betaalde, tickets dienen uiterlijk dertig minuten voor aanvang van de gereserveerde tijd te zijn afgehaald en betaald bij de kassa. Het staat Cablepark Almere vrij niet-tijdig afgehaalde tickets aan andere deelnemers te verkopen.

Overmacht
11. In geval van overmacht kan Cablepark Almere niet worden aangesproken tot nakoming van de overeengekomen verplichtingen. Cablepark Almere is in dat geval gerechtigd hetzij het programma voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij het programma geheel of gedeeltelijk te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden. Cablepark Almere zal, wanneer mogelijk, een alternatief programma aanbieden of het gehele programma verschuiven naar een passende alternatieve datum. In geen geval is Cablepark Almere schadevergoeding verschuldigd. 

12. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of niet-voorzien, waarop Cablepark Almere geen invloed kan uitoefenen en/of waarvan Cablepark Almere de gevolgen redelijkerwijs niet kan verhinderen. Hiertoe behoren, onder meer, werkstakingen in het bedrijf van Cablepark Almere, storingen c.q. defecten aan apparatuur/accommodatie/uitrusting, door de bevoegde autoriteiten opgelegde beperkingen, alsmede  weersomstandigheden waarbij naar het oordeel van Cablepark Almere de veiligheid in geding zouden kunnen komen te staan.

Toepasselijk recht
13.1 Op de rechtsverhouding tussen Cablepark Almere en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen de deelnemer en Cablepark Almere een geschil mocht ontstaan is de rechtbank bevoegd van geschillen kennis te nemen.

13.2 In die gevallen, waarin een of meer van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen als nietig of vernietigbaar zouden moeten worden aangemerkt, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal in plaats van de nietige of vernietigde bepaling een op die bepaling zo veel mogelijk aansluitende regeling gelden.

14. Huisregels

 • De deelnemer van activiteiten met de kabelskibaan en/of de Alta Twin verklaart kennis te hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften zoals opgehangen op de locatie en beschikbaar bij de kassa en op de TV voor deelnamen.
 • De deelnemer is verplicht gebruik te maken van het beschikbaar gestelde veiligheidsmateriaal.
 • De deelnemer houdt de handel/handgreep in de handen. De deelnemer zal nooit de kabel of handgreep rond om de nek halen of om gedeelten van het lichaam. Bij een val, zal de deelnemer nooit de lijn opnieuw pakken.
 • Het gebruik van obstakels wordt gezien als extreem gevaarlijk. Gebruik van de obstakels niet toegestaan, tenzij voldaan is aan de voorwaarden als hieronder gesteld onder “Voorwaarden obstakels”.
 • Bij een dreigend aanvaren met een  obstakel dient men ver van te voren los te laten om botsingen te voorkomen.
 • Bij dreiging van gebruikmaken van een obstakel mag de kabelmedewerker deelname weigeren.
 • Het materiaal dat Cablepark Almere de deelnemer ter beschikking stelt, mag niet gebruikt worden voor het gebruik van obstakels en is hiervoor ook niet geschikt.
 • Bij het loslaten van de lijn houdt de deelnemer zelf voldoende afstand van steiger, boten, boeien, palen en andere obstakels die in het vaarwater liggen.
 • Vermijd risico zoveel mogelijk voor uzelf en derden, bij twijfel laat u de houten handel ook gelijk los en laat u zichzelf achterover vallen of andere veilige weg.
 • De deelnemer dient zaken welke beschikbaar worden gesteld als een goede huisvader te beheren en na gebruik in dezelfde staat te retourneren. Schade aan deze zaken komt voor rekening van de deelnemer en wordt op de deelnemer verhaald.
 • Gebruik van de kabelwaterskibaan en of de Alta Twin is verboden na het nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of geestverruimende middelen.
 • De deelnemer is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel op te volgen en de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.
 • De deelnemer is te allen tijde verplicht zijn veiligheid en die van derden in acht te nemen.
 • Gebruikmaking van de kabelwaterskibaan en of de Alta Twin is alleen toegestaan aan personen die voldoende zwemvaardig zijn.
 • Gebruik van de kabelwaterskibaan en of de Alta Twin is voor personen onder de 14 jaar uitsluitend toegestaan indien deze wordt begeleid door een volwassenen.
 • Op verzoek van de exploitant dient de deelnemer zich te legitimeren.
 • Gebruiker is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of zoekraken van zaken van de deelnemer.
 • Gebruiker is te allen tijde bevoegd de deelnemer met onmiddellijke ingang het gebruik van de kabel water ski baan en of de Alta Twin en overige faciliteiten te ontzeggen, indien de deelnemer in strijd handelt met de voorschriften, instructies of huisregels, dan wel indien de veiligheid in gevaar wordt gebracht.
 • Gebruik van de kabelwaterskibaan en of de Alta Twin geschiedt volledig op eigen risico.
 • Het maken van video-, film-, en foto-opnamen is alleen toegestaan met toestemming van de gebruiker.
 • Het is derden niet toegestaan om zonder toestemming van Cablepark Almere instructie/les te geven of producten te verkopen op het terrein van de exploitant.
 • Aan het beoefenen van waterskiën/wakeboarden, en andere vormen van watersport achter een kabel skibaan en/of de Alta Twin zijn risico's verbonden.
 • Iedere individuele skiër is verplicht een polsbandje te dragen. Polsbandjes zijn persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Met de aankoop van een polsbandje verklaart de deelnemer zich akkoord met de huisregels en de veiligheidsvoorschriften voor gebruik van de kabelskibaan.

15. Voorwaarden obstakels

 • Het gebruik van obstakels gelegen in het vaarwater van de kabelskibaan is in alle gevallen verboden voor onervaren deelnemers.
 • Het gebruik van obstakels is uitsluitend toegestaan met toestemming van Cablepark Almere. Toestemming wordt uitsluitend gegeven door afgifte van een goedkeuringssticker.
 • Bij aankoop van de sticker worden de risico’s en algemene voorwaarden aanvaard. Deze goedkeuringssticker dient zich op het board te bevinden;
 • Zonder goedkeuringssticker mag er niet over de obstakels gevaren worden. De sticker is niet uitwisselbaar en persoonsgebonden aan de deelnemer.
 • Bij het verliezen van goedkeuringssticker dient de deelnemer een nieuwe sticker aan te kopen en er dient opnieuw getekend te worden. Hetzelfde geldt bij aankoop van een nieuw wakeboard.
 • Er mag niet over obstakels gevaren worden met gehuurd materiaal.
 • Men mag na voldoen aan de volgende punten en kennis heeft genomen van de risico’s gebruik maken van de obstakels:
  • De deelnemer heeft voldoende ervaring met de kabel waterskibaan;
  • De deelnemer heeft goedkeuring van Cablepark Almere voor gebruik van de obstakels;
  • Er is een goedkeuringssticker aangekocht bij de kassa en op het board aangebracht;
  • Het board voorzien is van zogenoemde “Sliderbase”;
  •  Het board mag geen schade of bramen vertonen;
  • De vinnen onder het board zijn verwijderd of binnen de ronding van het board vallen en van polyester zijn;
  • De deelnemer draagt een veiligheidshelm die voldoende vast zit;
  • De deelnemer draagt een door de kustwacht goedgekeurd reddingsvest;
  • De deelnemer moet een eigen verzekering hebben afgesloten voor het gebruiken hiervan.
  • De deelnemer heeft (bij het verkrijgen van de goedkeuringssticker) een verklaring ondertekend waarbij hij onder meer heeft bevestigd dat hij voordoet aan voornoemde voorwaarden en waarbij hij alle risico’s op schade aanvaard;
  • De deelnemer zal nooit aanvaren op een obstakel als deze als niet veilig wordt beschouwd of als er een derde in de landing of aanvaar plaats ligt.
 • De deelnemer geeft bij het tekenen voor het gebruik van obstakels aan dat de deelnemer een verzekering hiervoor heeft afgesloten en bevestigd daarbij dat Cablepark Almere in geen geval aansprakelijk is voor lichamelijke schade en/of materiële schade gemaakt door het gebruiken van obstakels.
 • De deelnemer is zich bewust een groot risico te nemen bij het gebruik maken van obstakels. De deelnemer is bewust dat lichamelijk letsel of zelfs dood het gevolg kan zijn van het gebruik van obstakels.
 • Voor het wegvaren dient de deelnemer aan de kabelski operator / medewerker te hebben gevraagd of er gebruik mag worden gemaakt van de obstakels en is hier zelf verantwoordelijk voor. Bij het niet vragen moet er vanuit worden gegaan dat het gebruiken van obstakels als niet veilig wordt beschouwd. Het gebruik van obstakels is dan niet toegestaan voor de deelnemer;
 • De kabel baan medewerker mag toegang weigeren aan deelnemer bij het niet in acht nemen van bovenstaande punten.

 

Cablepark Almere Wakeboard